Telephone Directory


Contact Details of TPADL
Toll Free No. 1800-180-6531/ 7412012222
Sub Division Sub Division Manager Contact No. Zonal Manager Contact No.
(D-1) Hazaribagh 7412079491 (Mr.Madan Kharol) 7412079451 (Mr. Ramkrishan Sharma )
(D-2) KEM 7412079452 (Mr. Ayush Sharma) 7412079453 (Mr. Bhupen Mohpatra)
(D-3) Hathi Bhata 7412079485 (Mr. Prakash Yadav)
(D-4) Parbatpura 7412079478 (Mr. Piyush Chouhan) 7412079454 (Mr. Praveen Bishnoi)
Mayo 7412079456 (Mr. Om Kumar )
(D-5) Vaishali Nagar 7412079479 (Mr. Bhanwar Lal Godara ) 7412079460 (Mr.Utkarsh Shukla)
Shastri Nagar 7412079457 (Mr. Prashant Mishra)