Telephone Directory


Contact Details of TPADL
Toll Free No. 1800-180-6531/ 7412012222
Sub Division Sub Division Manager Contact No. Zonal Manager Contact No.
(D-1) Hazaribagh 9680373272 (Mr.Madan Kharol) 7977126467 (Mr. Ramkrishan Sharma )
(D-2) KEM 8949709692 (Mr. Ayush Sharma) 8767067028 (Mr. Bhupen Mohpatra)
(D-3) Hathi Bhata 7742739384 (Mr. Prakash Yadav)
(D-4) Parbatpura 7568132651 (Mr. Piyush Chouhan) 9717993590 (Mr. Praveen Bishnoi)
Mayo 8292937187 (Mr. Om Kumar )
(D-5) Vaishali Nagar 9413779605 (Mr. Bhanwar Lal Godara ) 8218091860 (Mr.Utkarsh Shukla)
Shastri Nagar 7999069207 (Mr. Prashant Mishra)